Aanmelden

Disclaimer

Disclaimer

Door bezoek aan en gebruik van deze website www.mindway.nl ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.

Aansprakelijkheid
Mindway is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kan Mindway jegens wie dan ook aansprakelijkheid aanvaarden.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. De informatie die Mindway op en via deze website aanbiedt mag voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. De inhoud van deze site mag echter niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mindway.
Neem contact op voor meer informatie.

Fotografie
Fotografie en film: Brigitte Bélanger e.a.
De mensen gefotografeerd in de openbare ruimte (bijvoorbeeld bij nieuwsitems) hebben geen enkele relatie met Mindway, tenzij anders aangegeven.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Slotopmerking

Alle informatie die Mindway op of via deze website aanbiedt inclusief de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. We raden je aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om na te gaan of de aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst in deze disclaimer, is gewijzigd.